Onderzoek in kaart

In het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. Klik op de verschillende onderdelen voor een toelichting op het onderzoek. Scroll naar onderen voor nog meer info.
Markermeer

 

In en boven het Markermeer

Er zijn diverse vaste meetpunten van het Landelijk Meetnet Water die waterbeheergegevens verzamelen. Bij Trintelzand wordt onderwaternatuur gestimuleerd in een nieuw natuurgebied van 270 ha. Vissen kunnen van en naar de Oostvaardersplassen zwemmen. Ook per schip en met de Sentinel 2 satelliet wordt de helderheid van het water gemeten. Met een vliegtuig wordt op vaste tijden een vogeltelling uitgevoerd.

 

155x155

Bouwen met
Zand en Slib

Het woord bagger heeft de negatieve connotatie van ‘afval’. Marker Wadden laat zien dat de natuurlijke én economische waarde van bagger wordt onderschat. Bagger, slib of modder is een nuttige grond- en bouwstof. Het kan worden ingezet voor bodemverbetering, dijkverhoging, natuurontwikkeling of landaanwinning. De slibgeul, slibcompartimenten en zandige randen worden in dit programma hierop gemonitord. Ook wordt gekeken naar het gedrag van het gebruikte slib in samenhang met de ontwikkeling van vegetatie.

155x155

Ecosysteem
van Waarde

Hoe ontstaat een zo divers mogelijk ecosysteem? Welke flora en fauna ontstaan er op en rond de Marker Wadden in de loop van de tijd? Wat doet een slimme inrichting met bijvoorbeeld ondiepe oeverzones hiervoor? Deze unieke situatie geeft onderzoekers de kans dit te bestuderen. En niet alleen boven water, maar ook eronder. 

155x155

Adaptieve
Governance

Een icoonproject als Marker Wadden levert niet alleen technische kennis op. Vanwege de bijzondere situatie van publiek en privaat opdrachtgeverschap en financiering wordt er ook geleerd op het gebied van governance. Zo bestuderen de onderzoekers innovatieve aanbestedingsprocessen met Marker Wadden als casus en een adaptieve governance aanpak voor het beheer. Om beide te combineren en te oefenen wordt er een serious game gemaakt. Ook de manier waarop een breed publiek betrokken kan worden bij de ontwikkelingen is een onderwerp binnen dit thema.